Về chúng tôi

About family

Hiện có 1 tỷ đô la trong quỹ cứu trợ khoản vay thế chấp nhà dành cho các chủ nhà California, những người đang bị trễ hạn thanh toán tiền vay thế chấp nhà hoặc thuế nhà đất trong đại dịch COVID-19. Không cần phải hoàn trả khoản trợ cấp này và chương trình này là hoàn toàn miễn phí.
Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California được tài trợ bởi Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà của Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ năm 2021. Chương trình được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho những chủ nhà đủ điều kiện, những người đang bị trễ hạn thanh toán tiền vay thế chấp nhà hoặc thuế nhà đất do khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch.

Chương trình được cung cấp cho các chủ nhà thông qua Tổ Chức Cứu Trợ Chủ Nhà CalHFA.

Bảng Thuật Ngữ sử dụng trong Chương Trình Cứu Trợ Vay Thế Chấp của California (theo phê duyệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ).

 

 

Cứu trợ Khoản Vay thế chấp Nhà

Thuế nhà đất

Hãy nhấp vào đây để kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị và tiến hành ghi danh.

Các Dịch vụ Thế chấp Tham gia.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California đang cung cấp hỗ trợ tài chính giúp chi trả hết các khoản thanh toán bị trễ hạn của nợ vay thế chấp nhà hoặc thuế nhà đất cho các chủ nhà còn nợ vay thế chấp nhà, thế chấp ngược hoặc những người không có nợ vay thế chấp nhà. 1 tỷ USD từ quỹ liên bang dùng để cung cấp các khoản trợ cấp cho các chủ nhà đang gặp khó khăn về tài chính trong đại dịch COVID-19. Hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản cho vay và không cần phải hoàn trả.

Tại sao chương trình lại quan trọng?

The California Mortgage Relief Program offers financial assistance to eligible homeowners that does not have to be paid back. This means homeowners who have fallen behind on their mortgage or property tax payments due to pandemic-related financial hardships can get caught up. Homeowners who are approved for these grants should talk with a tax professional about any impact this may have on their income taxes.

Ai đủ điều kiện?

Cho dù đang có vay thế chấp nhà, thế chấp ngược hay không có thế chấp, chương trình này dành cho tất cả các chủ nhà ở California đáp ứng các đủ điều kiện theo yêu cầu. Chủ nhà có thể hội đủ điều kiện nếu họ:

 • Đã bị trễ hạn ít nhất hai khoản thanh toán thế chấp và hiện vẫn quá thời hạn chi trả; hoặc
 • Nợ thuế nhà đất chưa thanh toán (cho dù trả trực tiếp cho quận/hạt hay là một phần trong khoản tiền nhà hàng tháng của quý vị); hoặc 
 • Có một thế chấp ngược và nợ bên cung cấp dịch vụ vay thế chấp của quý vị phần thuế bất động sản quá hạn và/hoặc bảo hiểm của chủ nhà

Tất cả những người làm đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Household income is at or below the county income limit (150% of their county’s Area Median Income, based on federal limits set for this program);
 • Sở hữu và sống trong một ngôi nhà đơn lập, căn hộ condo, bất động sản hoặc nhà tiền chế lắp ghép được gắn cố định vĩnh viễn với tối đa bốn căn hộ.
 • Trải qua khó khăn tài chính do đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020 - mất thu nhập hoặc có sự gia tăng trong chi phí trong gia đình

Những yêu cầu cần đáp ứng để được nhận hỗ trợ thế chấp:

 • Missed two or more mortgage payments before December 1, 2022, and are currently delinquent; and
 • Số tiền quá hạn phải dưới $80.000 tại thời điểm nộp đơn 

Các yêu cầu hỗ trợ về thuế bất động sản (nếu được trả trực tiếp cho cơ quan thuế của quận/hạt):

 • Đã bị trễ hạn một kỳ nộp thuế bất động sản trước ngày 31 tháng 5 năm 2022;
Nếu đơn xin nhận hỗ trợ cho thế chấp hoặc thế chấp ngược của quý vị bị từ chối, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại bằng cách điền vào bảng câu hỏi trong Cổng Tiếp Nhận Đơn Ghi Danh. Bảng câu hỏi sẽ xác định liệu quý vị có thể tiếp tục với đơn khiếu nại của mình hay không.

Nếu đơn xin hỗ trợ thuế bất động sản của quý vị bị từ chối, quý vị có thể khiếu nại quyết định này bằng cách gửi email tới [email protected] Xin vui lòng bao gồm bất kỳ tài liệu nào hỗ trợ việc khiếu nại của quý vị.

Chủ nhà chỉ được có một đơn ghi danh hợp lệ trong quá trình xét duyệt tại một thời điểm.

Tôi đã nhận được một khoản hỗ trợ từ Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California. Nếu tôi có đủ điều kiện, tôi có thể nhận thêm khoản trợ cấp nào nữa không?

Giờ đây, các hộ gia đình sẽ được phép nộp đơn xin hỗ trợ thêm, ngay cả khi trước đó họ đã nhận được khoản tiền trợ cấp; mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ có thể nhận được tổng số tiền hỗ trợ tối đa là 80.000 USD. Các hộ gia đình phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác để được hỗ trợ thêm tại thời điểm nộp đơn ghi danh mới.

Điều gì được coi là khó khăn về tài chính?

Đối với Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp California, khó khăn về tài chính là thu nhập bị giảm hoặc chi phí sinh hoạt tăng do đại dịch COVID-19. Ví dụ về chi phí sinh hoạt là chi phí y tế, thêm người sống trong hộ gia đình hoặc chi phí cho các dịch vụ tiện ích. 

Đương đơn cần cung cấp những thông tin gì?

Danh sách mẫu các tài liệu cần thu thập trước khi hoàn thành đơn ghi danh bao gồm:

 • Tờ khai khoản vay thế chấp
 • Tờ khai Ngân hàng
 • Hóa đơn tiện ích
 • Chứng từ thu nhập (tức là bảng lương, tờ khai thuế hoặc chứng từ thất nghiệp)

Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của họ, một số đương đơn cũng sẽ phải cung cấp các loại thông tin khác nhau.

Có bao nhiêu hỗ trợ có sẵn cho tôi?

Đối với chủ nhà có thế chấp hoặc thế chấp ngược, khoản trợ cấp sẽ tài trợ cho toàn bộ số tiền quá hạn mà họ còn nợ, lên đến mức tối đa là $80.000 cho mỗi hộ gia đình. Những chủ nhà bị nợ trễ hạn nhiều hơn $80.000 vào thời điểm nộp đơn sẽ không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ.

Đối với những chủ nhà nộp thuế bất động sản trực tiếp cho quận/hạt, các khoản trợ cấp sẽ thanh toán số tiền quá hạn còn nợ cho cơ quan thuế vụ quận/hạt, với mức tối đa là $20.000 cho mỗi hộ gia đình. 

Hỗ trợ được cung cấp thông qua Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California không phải là một khoản cho vay và không cần phải hoàn trả. Chủ nhà nhận các khoản trợ cấp một lần này nên trao đổi với chuyên gia thuế về những ảnh hưởng có thể có đối với thuế thu nhập của họ.

Các hộ gia đình được phép nộp đơn xin hỗ trợ thêm, ngay cả khi trước đó họ đã nhận được khoản tiền trợ cấp; mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ có thể nhận được tổng số tiền hỗ trợ tối đa là 80.000 USD. Các hộ gia đình phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác để được hỗ trợ thêm tại thời điểm nộp đơn ghi danh mới. Người ghi danh chỉ được có một đơn ghi danh hợp lệ trong quá trình xét duyệt tại một thời điểm.

Tôi có còn đủ điều kiện không nếu tôi đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ liên quan đến COVID-19 không?

Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California chào đón các chủ nhà ngay cả khi họ đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ từ các chương trình hỗ trợ COVID-19 khác, chẳng hạn như Đạo luật CARES, Đạo luật Phân bổ Ngân sách (Consolidated Appropriations Act) năm 2021 hoặc Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các hộ gia đình mà có (những) chủ sở hữu khoản vay thế chấp hoặc bất kỳ ai khác sống tại bất động sản đã nhận hoặc được phê duyệt để nhận tiền của Chương trình Hỗ trợ Khẩn cấp Tiền Thuê nhà cho bất động sản, từ tiểu bang hoặc chính quyền địa phương, sẽ không đủ điều kiện tham gia Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp.

Làm cách nào để biết AMI (Thu nhập Trung bình Khu vực) của tôi là bao nhiêu?

Quý vị có thể tìm hiểu xem mình có đáp ứng được các yêu cầu về thu nhập hay không bằng cách sử dụng phép tính AMI được tìm thấy trên trang chủ của trang web Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California. Các chủ nhà đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ chương trình nếu thu nhập hộ gia đình của họ bằng hoặc thấp hơn giới hạn thu nhập của quận (150% AMI của quận của họ, dựa trên các giới hạn liên bang đặt ra cho chương trình này). AMI giao động tùy thuộc vào quận và quy mô hộ gia đình.

Giới hạn thu nhập của chương trình được xác định như thế nào?

Giới hạn thu nhập do Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ quyết định. Dựa theo Chỉ Đạo của Ngân Khố Hoa Kỳ cho Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà, chủ nhà có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu thu nhập hộ gia đình của họ bằng hoặc dưới 150% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực của quận địa phương của họ, hoặc bằng hoặc dưới 100% Thu Nhập Bình Quân của Hoa Kỳ, tùy theo mức nào lớn hơn. Area Median Income, or at or below 100% of the U.S. Median Income, whichever is greater. 

Nếu kết quả Bảng Câu Hỏi Trên Đơn Ghi Danh của tôi cho biết rằng tôi không đủ điều kiện, tôi vẫn có thể điền vào đơn ghi danh chứ?

Nếu Bảng Câu Hỏi Trên Ghi Danh cho biết quý vị không đủ điều kiện để được hỗ trợ, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287 để thảo luận về các lựa chọn khác có sẵn cho quý vị.

Tôi có thể hoàn thành đơn ghi danh của mình ở đâu?

Quý vị có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để nộp đơn cho Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California hay không bằng cách truy cập CaMortgageRelief.org và nhấp vào nút “Ghi Danh Ngay”. Chủ nhà đáp ứng các tiêu chí sàng lọc trước có thể hoàn thành đơn xin tài trợ. Hiện có giúp điền và nộp đơn thông qua Trung Tâm Liên Lạc của chương trình theo số 1-888-840-2594.

Tôi có thể nhận được hỗ trợ chi tiết hơn để điền vào đơn ghi danh của mình ở đâu?

Tùy thuộc vào loại hỗ trợ mà quý vị cần, có nhiều cách khác nhau để nhận hỗ trợ.

Đối với các câu hỏi về đơn ghi danh của quý vị hoặc các câu hỏi về chương trình, quý vị có thể nhận hỗ trợ thông qua Trung tâm liên hệ của chương trình theo số 1-888-840-2594 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ PST

Để kiểm tra xem liệu có hỗ trợ trực tiếp gần quý vị hay không, vui lòng truy cập trang web của Community Based Organizations (Tổ chức vì cộng đồng).

Để được giúp quyết định xem liệu chương trình này có phải là cách tốt nhất để trợ giúp về vấn đề nhà ở của quý vị hay không, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Tư vấn Nhà ở được HUD chứng nhận (https://www.consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor/)

Quý vị cũng có thể nhận được hỗ trợ pháp lý, các dịch vụ miễn phí cho chủ nhà, bao gồm ngăn ngừa tịch thu nhà và hỗ trợ ghi danh Chương trình Cứu trợ Thế chấp California thông qua các tổ chức được liệt kê trên trang Hỗ trợ Pháp lý.

Có thời hạn nộp đơn không?

Chương trình sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các khoản tiền được trao hết cho các chủ nhà ở California, thời gian chương trình dự kiến ​kết thúc ​là vào năm 2025. Mặc dù không có thời hạn nộp đơn ghi danh, nhưng các khoản tiền sẽ được trao dựa trên nguyên tắc ai đến trước thì được phục vụ trước.

Sẽ mất bao lâu để xem xét đơn ghi danh của tôi?

Các đơn ghi danh đã hoàn tất với toàn bộ giấy tờ cần thiết có thể mất vài tuần kể từ ngày nộp đơn ghi danh cho đến khi người nộp đơn đủ điều kiện nhận được khoản tiền cứu trợ được chấp thuận. Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California cam kết sẽ trợ giúp các chủ nhà nhanh nhất có thể.

Sau khi đơn của tôi được chấp thuận, mất bao lâu để nhận được hỗ trợ tài chính?

Sau khi đơn ghi danh được chấp thuận, Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California sẽ làm việc chặt chẽ với bên dịch vụ cho vay hoặc nhân viên thu thuế quận của quý vị để xử lý các khoản thanh toán một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết sẽ trợ giúp chủ nhà nhanh nhất có thể.

Đơn ghi danh của tôi đã bị từ chối. Quy trình kháng nghị hiện có sẵn không? Tôi có thể ghi danh lại không?

If your application for assistance was denied, you may submit an appeal by filling out the questionnaire in the Application Intake Portal. The questionnaire will determine whether you may move forward with your appeal. When submitting your appeal, please include any documentation to support your appeal.

Once you submit your appeal, it will be reviewed, and you will be contacted if more information is needed or once a decision has been made regarding your appeal.

Quý vị cũng có thể nộp đơn lại cho chương trình bằng cách gửi đơn ghi danh mới. Quý vị có thể gửi đơn mới bằng cách truy cập CaMortgageRelief.org và nhấp vào Đăng Ký Ngay. CaMortgageRelief.org and clicking Apply Now.

 

Đơn xin hỗ trợ của tôi đã bị từ chối vì được ghi nhận rằng tôi không còn bị trễ hạn trong việc thanh toán các khoản thế chấp của mình nữa. Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi vẫn đang còn nợ thế chấp. Tại sao lại có quyết định này?

Các chủ nhà đủ điều kiện là những chủ nhà hiện còn đang bị chậm ít nhất hai khoản thanh toán cho khoản vay thế chấp của họ hai tháng trước ngày 1 tháng 12 năm 2022 và hiện đã quá hạn. Nếu khoản vay mua nhà của người ghi danh hiện đang kịp thời hạn nhờ bên cho vay của họ hỗ trợ - bao gồm cả việc sửa đổi khoản vay, hoãn thanh toán hoặc khoản vay thứ hai không có tiền lời - chủ nhà có thể sớm đủ điều kiện để được hỗ trợ. Việc một khoản vay được bán hoặc chuyển nhượng cho một công ty khác không ảnh hưởng đến việc chủ nhà đủ điều kiện hay không. Tuy nhiên, nếu trong giao dịch đó, bên cho vay mới điều chỉnh lại thời hạn thanh toán cho khoản vay trở thành đã thanh toán kịp thời và đúng hạn, thì khoản vay thế chấp này sẽ không còn đủ điều kiện vì nó không còn đang bị trễ hạn nữa.

Để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình, những thông tin có thể ảnh hưởng đến điều kiện tham gia chương trình trong tương lai, chúng tôi đề nghị quý vị nên ghi danh Tin tức qua thư điện tử trong phần Luôn cập nhật thông tin (Stay Informed) của trang web Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California..

Chúng tôi khuyến khích những chủ nhà không đủ điều kiện cho chương trình này nhưng cần trợ giúp để tìm kiếm các lựa chọn khác cho mình, bao gồm các chương trình hỗ trợ khác, hãy liên hệ với cố vấn nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287. 

Find a HUD-certified housing counselor near you.

 

Tôi có thể ghi danh lại nếu đơn ghi danh của tôi đã bị hủy do mất hơn 30 ngày để hoàn thành không?

hấp vào nút “Ghi Danh Tại Đây” (Apply Here). Các nguồn quỹ được giữ trong 30 ngày một lần khi chủ nhà bắt đầu đơn ghi danh của họ hoặc cho đến khi đơn được hoàn thành. Sau 30 ngày, số tiền này sẽ được chuyển trở lại vào nhóm dành cho những đương đơn mới.

Người ghi danh chỉ được có một đơn ghi danh hợp lệ trong quá trình xét duyệt tại một thời điểm.

Có văn bản ghi danh nào mà tôi có thể điền và gửi qua đường bưu điện không?

Đơn ghi danh phải được hoàn thành trực tuyến; tuy nhiên, các chuyên viên tư vấn về nhà ở hoặc các đối tác là những tổ chức vì cộng đồng có thể sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành và gửi đơn ghi danh của mình.

Để kiểm tra xem có hỗ trợ trực tiếp ở gần quý vị hay không, vui lòng truy cập trang web của Tổ chức vì cộng đồng. page.

 

Ứng dụng có sẵn bằng những ngôn ngữ nào?

Ứng dụng có sẵn bằng sáu ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.

Trung tâm Liên hệ có thể hỗ trợ qua điện thoại với hơn 200 ngôn ngữ. Để nói chuyện với đại diện của Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California, vui lòng gọi số 1-888-840-2594 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ PST.

Nếu không có máy quét, tôi có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh Thẻ An Sinh Xã Hội và các tài liệu khác rồi tải chúng lên đơn ghi danh của mình không?

Được, ảnh kỹ thuật số của tài liệu được coi là tương đương với tài liệu được quét. Đảm bảo rằng ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt và có thể đọc được.

Nếu tôi không thể hoàn thành đơn ghi danh của mình cùng một lúc, tôi có thể tiếp tục lại sau không?

Cổng thông tin ghi danh sẽ lưu trữ thông tin của quý vị để quý vị có thể quay lại phần quý vị đang điền dang dở từ lần trước. Chủ nhà có 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết. Sau 30 ngày, đơn ghi danh sẽ bị hủy.  

Sau khi hoàn tất đơn ghi danh của mình, liệu tôi có thể truy cập vào nó nếu tôi cần thực hiện các thay đổi không?

Sau khi quý vị gửi đơn ghi danh của mình, đơn ghi danh sẽ được chuyển đi để xét duyệt và quý vị sẽ không thể thực hiện các thay đổi bổ sung. Tuy nhiên, chuyên viên xét duyệt sẽ liên hệ với quý vị về đơn ghi danh của quý vị, vì vậy quý vị có thể thảo luận về những thay đổi của mình với họ. Người ghi danh cũng có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho chuyên viên xét duyệt trong cổng thông tin ghi dành.

FAQ section