Vietnamese: SẮP CÓ: HỖ TRỢ THUẾ NHÀ ĐẤT BỊ TRỄ HẠN CHO TẤT CẢ CÁC CHỦ NHÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN. HÃY GHI TÊN ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO.

Thống kê chương trình

Trang tổng quan Thống kê chương trình 

Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp California đang trao 1 tỷ đô-la trong nguồn quỹ liên bang để giúp đỡ những chủ nhà đủ điều kiện, những người đã chậm trễ trong việc trả tiền mua nhà của họ. Trang tổng quan công khai bên dưới cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu theo thời gian thực, minh bạch về tình trạng tài trợ. Công cụ tương tác cung cấp dữ liệu ở cấp độ toàn tiểu bang, quận và theo mã Zip dành cho các đơn ghi danh được tài trợ, số tiền được trao và phân tích thông tin nhân khẩu học.

Bản dịch

Các chú giải biểu đồ được dịch bên dưới.

Total Number Approved - Tổng số được phê duyệt
Total Amount Approved - Tổng số tiền được phê duyệt
Counties - Quận hạt ZIPs - Mã ZIP View as a Table - Xem dưới dạng Bảng Back to Statewide Statics - Quay lại Số Liệu Thống Kê Trên Toàn Tiểu Bang

 

Total Households - Tổng số hộ gia đình Total Amount - Tổng số tiền Average Amount per Household - Số tiền trung bình cho mỗi hộ gia đình
Race - Chủng tộc Ethnicity - Sắc tộc Household Income as a % of Area Median Income - Thu nhập Hộ gia đình tính theo % Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)

Đồ thị: Chủng tộc

Iba pa/Maramihang Lahi   Người Mỹ bản địa hoặc Thổ dân Alaska
Từ chối trả lời   Người Châu Á
Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi   Người Da trắng
Người Hawaii bản địa hoặc Cư dân vùng đảo Thái Bình Dương khác

Đồ thị: Sắc tộc

Không phải người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx
Từ chối trả lời
Người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx

Đồ thị: AMI

30% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) 
50% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
60% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)