Thống kê chương trình

Trang tổng quan Thống kê chương trình 

With $1 billion in assistance available to eligible California homeowners, assistance has gone to thousands of California homeowners to ease their mortgage burden that resulted from the COVID-19 pandemic. Funds do not have to be paid back and the program is free.

The public dashboard below offers transparent, real-time data insights about the status of funding. The interactive tool provides data at the statewide, county, and zip code levels for applications funded and, amount awarded, as well and demographic breakdowns for those who received funds.

2022 HAF  Annual Report

Bản dịch

Các chú giải biểu đồ được dịch bên dưới.

Total Number Approved - Tổng số được phê duyệt
Tổng số tiền đã được cấp
Counties - Quận hạt ZIPs - Mã ZIP View as a Table - Xem dưới dạng Bảng Back to Statewide Statics - Quay lại Số Liệu Thống Kê Trên Toàn Tiểu Bang

 

Total Households - Tổng số hộ gia đình Total Amount - Tổng số tiền Average Amount per Household - Số tiền trung bình cho mỗi hộ gia đình
Race - Chủng tộc Ethnicity - Sắc tộc Household Income as a % of Area Median Income - Thu nhập Hộ gia đình tính theo % Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)

Đồ thị: Chủng tộc

Iba pa/Maramihang Lahi   Người Mỹ bản địa hoặc Thổ dân Alaska
Từ chối trả lời   Người Châu Á
Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi   Người Da trắng
Người Hawaii bản địa hoặc Cư dân vùng đảo Thái Bình Dương khác

Đồ thị: Sắc tộc

Không phải người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx
Từ chối trả lời
Người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx

Đồ thị: AMI

30% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) 
50% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
60% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
150% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)