HIỆN ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ. CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ NỘP SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ CÁC KHOẢN QUỸ ĐƯỢC TRAO.

Thống kê chương trình

Trang tổng quan Thống kê chương trình 

Grants have been awarded to thousands of eligible California homeowners, easing their mortgage burdens that resulted from the COVID-19 pandemic. Funds do not have to be paid back and the program is free.

Bảng bên dưới cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu theo thời gian thực, minh bạch về tình trạng trợ cấp. Công cụ tương tác cung cấp dữ liệu ở cấp độ toàn tiểu bang, hạt và mã bưu chính cho các đơn ghi danh được trợ cấp và số tiền được trao cũng như phân tích thông tin nhân khẩu học cho những người đã nhận được trợ cấp.

2022 HAF  Annual Report

2023 HAF  Annual Report

Bản dịch

Các chú giải biểu đồ được dịch bên dưới.

Total Number Approved - Tổng số được phê duyệt
Tổng số tiền đã được cấp
Counties - Quận hạt ZIPs - Mã ZIP View as a Table - Xem dưới dạng Bảng Back to Statewide Statics - Quay lại Số Liệu Thống Kê Trên Toàn Tiểu Bang

 

Total Households - Tổng số hộ gia đình Total Amount - Tổng số tiền Average Amount per Household - Số tiền trung bình cho mỗi hộ gia đình
Race - Chủng tộc Ethnicity - Sắc tộc Household Income as a % of Area Median Income - Thu nhập Hộ gia đình tính theo % Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)

Đồ thị: Chủng tộc

Iba pa/Maramihang Lahi   Người Mỹ bản địa hoặc Thổ dân Alaska
Từ chối trả lời   Người Châu Á
Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi   Người Da trắng
Người Hawaii bản địa hoặc Cư dân vùng đảo Thái Bình Dương khác

Đồ thị: Sắc tộc

Không phải người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx
Từ chối trả lời
Người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx

Đồ thị: AMI

30% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) 
50% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
60% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
150% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)