Thống kê chương trình

Trang tổng quan Thống kê chương trình 

Chương Trình Cứu Trợ Thế Chấp California đang cấp 1 tỷ đô la từ ngân quỹ liên bang cho những chủ nhà đủ tiêu chuẩn, những người đã trễ hạn thanh toán tiền nhà và/hoặc thuế nhà đất của họ. Trang tổng quan công khai bên dưới cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu theo thời gian thực và minh bạch tình trạng tài trợ. Công cụ tương tác cung cấp dữ liệu ở cấp toàn tiểu bang, quận và mã bưu chính của các đơn được tài trợ, số tiền được cấp cũng như phân tích nhân khẩu học dành cho những người nhận được quỹ trợ cấp này.

Bản dịch

Các chú giải biểu đồ được dịch bên dưới.

Total Number Approved - Tổng số được phê duyệt
Tổng số tiền đã được cấp
Counties - Quận hạt ZIPs - Mã ZIP View as a Table - Xem dưới dạng Bảng Back to Statewide Statics - Quay lại Số Liệu Thống Kê Trên Toàn Tiểu Bang

 

Total Households - Tổng số hộ gia đình Total Amount - Tổng số tiền Average Amount per Household - Số tiền trung bình cho mỗi hộ gia đình
Race - Chủng tộc Ethnicity - Sắc tộc Household Income as a % of Area Median Income - Thu nhập Hộ gia đình tính theo % Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)

Đồ thị: Chủng tộc

Iba pa/Maramihang Lahi   Người Mỹ bản địa hoặc Thổ dân Alaska
Từ chối trả lời   Người Châu Á
Người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi   Người Da trắng
Người Hawaii bản địa hoặc Cư dân vùng đảo Thái Bình Dương khác

Đồ thị: Sắc tộc

Không phải người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx
Từ chối trả lời
Người Mỹ gốc Tây Ban Nha hoặc Latinx

Đồ thị: AMI

30% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) 
50% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
60% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)
150% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI)