Chương trình cứu trợ thế chấp của California

Quý vị có bị chậm trễ trong các khoản thanh toán nhà ở của mình? Không chỉ riêng quý vị. Trợ giúp hiện có sẵn dành cho những chủ nhà ở California.
TÌM HIỂU THÊM

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California (California Mortgage Relief Program) sử dụng Quỹ Hỗ trợ Dành cho Chủ nhà của liên bang để giúp các chủ nhà nắm bắt được các khoản thanh toán nhà ở của họ. Chương trình này hoàn toàn miễn phí và không cần phải hoàn trả các khoản thanh toán.

Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California là một phần của sáng kiến Nhà ở là Chính (Housing is Key) của tiểu bang.

Housing is key logo

Để tìm hiểu xem quý vị có thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hay không, hãy nhập thông tin của quý vị vào phần bên dưới.

Quận hạt

Số Người Trong Hộ Gia Đình

Nếu thu nhập hộ gia đình của đương đơn bằng hoặc thấp hơn số tiền này, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Cứu trợ Vay Thế Chấp Của California

Chương trình dành cho tất cả những cư dân California đủ điều kiện hiện đang trải qua những khó khăn liên quan đến đại dịch và đã bị chậm trả tiền thanh toán nhà của họ.

Những đương đơn đủ điều kiện phải có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 100% Thu nhập Trung bình Khu vực (Area Median Income, hoặc AMI) tại quận của họ, sở hữu một ngôi nhà cho một gia đình (single-family home, hoặc SFH), căn hộ hoặc nhà tiền chế gắn liền và đã phải đối mặt với khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch trong khoảng thời gian sau ngày 21 tháng 1 năm 2020 và cũng đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:

Đang nhận hỗ trợ công;

Gánh nặng về nhà ở; hoặc

Không có tùy chọn giải quyết khoản vay thế chấp thay thế nào thông qua người cung cấp dịch vụ thế chấp (mortgage servicer) của quý vị.

Bấm vào đây để xem chi tiết về các yêu cầu đủ điều kiện.

Làm Thế Nào Để Đăng Ký

Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể hội đủ điều kiện cho chương trình, hãy nhấp vào đây để kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị và tiến hành đăng ký.

Nếu quý vị cần hỗ trợ về đơn đăng ký của mình hoặc có thắc mắc về tính đủ điều kiện của mình, vui lòng liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc nhân viên tư vấn nhà ở được Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, viết tắt là HUD) chứng nhận theo số 1-800-569-4287.

Nếu quý vị đang chậm thanh toán khoản vay thế chấp của mình, đừng hoảng sợ!

Ngay cả khi quá trình tịch thu nhà (foreclosure) đã bắt đầu, thường có thể mất vài tháng trước khi nhà của quý vị bị tịch thu. Quý vị vẫn có thể có thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Để tìm hiểu thêm về quy trình tịch thu tài sản, hãy truy cập trang web Nhà Ở Là Chính của Tiểu bang California.

Housing is key logo

Hỗ Trợ Tài Chính Khác

Đối với những người thuê nhà cần giúp đỡ để thanh toán hàng tháng hoặc cho các chủ nhà quy mô nhỏ, trợ giúp hiện có sẵn thông qua chương trình giảm tiền thuê nhà do COVID-19 của Tiểu bang California, mang tên Housing Is Key (Nhà ở Là Chính).

Housing is key logo

Để biết thêm thông tin về các loại trợ giúp tài chính khác nhau có sẵn thông qua chính quyền Tiểu bang California, hãy truy cập trang mạng COVID19.ca.gov

Luôn Theo Dõi

Nhận tin tức và thông báo từ Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế Chấp Của California trong hộp thư đến của quý vị.