ANG MGA APLIKASYON AY TAPOS NA NGAYON. ANG MGA NAIPADALA NANG MGA APLIKASYON AY IHAHANDA HANGGANG SA MAIGAWAD NA ANG LAHAT NG MGA PONDO.

Estatistika ng Programa

Dashboard ng Estatistika ng Programa 

Ang mga gawad ay napagtibay sa mga libong karapat-dapat na mga may-ari ng bahay sa California na nagpagaan sa mga pahirap ng mortgage bunga ng pandemyang COVID-19. Ang mga pondo ay di kailangang bayaran pabalik at ang programa ay walang bayad.

Ang public dashboard sa ibaba ay nag-aalok ng malinaw, real-time na mga data, data insights tungkol sa kalagayan ng pagpopondo. Ang interactive tool ay nagbibigay ng data sa antas ng buong estado, county, at zip code para sa mga aplikasyong pinondohan at halagang naibigay, pati na ang mga demographic breakdowns para sa mga nakatanggap ng pondo.

2022 HAF  Annual Report

2023 HAF  Annual Report

Mga pagsasalin

Ang mga alamat ng tsart ay isinalin sa ibaba.

Total Number Approved - Kabuuang Bilang na Naaprubahan
Kabuuang Halagang Napondohan
Counties - Mga County ZIPs - Mga ZIP View as a Table - Tingnan bilang Talahanayan Back to Statewide Statics - Balik sa mga Istatistika sa Buong Estado

 

Total Households - Kabuuan ng mga Sambahayan Total Amount - Kabuuang Halaga Average Amount per Household - Karaniwang Halaga bawat Sambahayan
Race - Lahi Ethnicity - Etnisidad Household Income as a % of Area Median Income - Kita ng Sambahayan bilang % ng Karaniwang Kita sa Lugar

Tsart: Lahi

Iba pa/Maramihang Lahi   Katutubong Amerikano
Tumangging sumagot   Asian
Itim o Aprikanong Amerikano   Puti
Katutubo ng Hawaii, o iba pang taga-isla ng Pasipiko

Tsart: Etnisidad

Hindi Hispaniko o Latino
Tumangging sumagot
Hispaniko o Latino

Tsart: AMI

30% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI) 
50% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
60% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
80% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
100% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
150% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)