PADATING NA: TULONG PARA SA MGA NAKALIPAS NANG HINDI NABAYARANG BUWIS SA ARI-ARIAN NG LAHAT NA MGA KARAPAT-DAPAT NA MAY-ARI NG BAHAY. MAGPALISTA UPANG MASABIHAN.

Estatistika ng Programa

Dashboard ng Estatistika ng Programa 

Ang Program ng California sa Utang sa Bahay ay nagbibigay ng $1 bilyon na mga pederal na pondo upang matulungan ang mga kwalipikadong may-ari ng bahay na atrasado sa kanilang mga pagbabayad sa bahay. Ang pampublikong dashboard sa ibaba ay nag-aalok ng malinaw, pangkasalukuyang kaalaman sa datos tungkol sa katayuan ng pagpopondo. Ang interaktibong kagamitan ay nagbibigay ng datos sa pang-estado, county, at mga antas ng zip code para sa mga aplikasyon na pinondohan, halagang iginawad, at demograpikong mga analisis.

Mga pagsasalin

Ang mga alamat ng tsart ay isinalin sa ibaba.

Total Number Approved - Kabuuang Bilang na Naaprubahan
Total Amount Approved - Kabuuang Halaga na Naaprubahan
Counties - Mga County ZIPs - Mga ZIP View as a Table - Tingnan bilang Talahanayan Back to Statewide Statics - Balik sa mga Istatistika sa Buong Estado

 

Total Households - Kabuuan ng mga Sambahayan Total Amount - Kabuuang Halaga Average Amount per Household - Karaniwang Halaga bawat Sambahayan
Race - Lahi Ethnicity - Etnisidad Household Income as a % of Area Median Income - Kita ng Sambahayan bilang % ng Karaniwang Kita sa Lugar

Tsart: Lahi

Iba pa/Maramihang Lahi   Katutubong Amerikano
Tumangging sumagot   Asian
Itim o Aprikanong Amerikano   Puti
Katutubo ng Hawaii, o iba pang taga-isla ng Pasipiko

Tsart: Etnisidad

Hindi Hispaniko o Latino
Tumangging sumagot
Hispaniko o Latino

Tsart: AMI

30% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI) 
50% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
60% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
80% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)
100% ng karaniwang kita sa lugar (Area Median Income o AMI)