ANG MGA APLIKASYON AY TAPOS NA NGAYON. ANG MGA NAIPADALA NANG MGA APLIKASYON AY IHAHANDA HANGGANG SA MAIGAWAD NA ANG LAHAT NG MGA PONDO.

Stay Safe

and Avoid

Scams

Maging Ligtas at Iwasan ang mga Iskam

 

Maaaring subukan at linlangin kayo ng mga scammer at maiisip ninyong sila'y makakatulong sa inyong mga bayarin sa mortgage o mga bayarin ng buwis sa ari-arian kapalit ng pagbabayad sa kanila. Ang mga scammer ng mortgage ay magsisinungaling sa inyong maisasaayos nila ang inyong utang o loan o magbibigay ng ibang tulong upang maiwasan ang pagreremata o foreclosure at muli, sila'y hihingi agad ng bayad. Kapag laging tatandaan ang tatlong katotohanan sa ibaba, mas mapangangalagaan mo ang iyong sarili mula sa pagiging biktima.

 

1

Ang California Mortgage Relief Program ay ibinibigay bilang libreng serbisyo ng CalHFA Homeowner Relief Corporation. Ito ay tumutulong sa mga may-ari ng bahay na makahabol sa mga lumampas na bayarin sa pabahay kabilang ang tulong pananalapi para sa mga lampas na sa bayaring mortgage at mga buwis sa ari-arian. Walang bayad ang pag-apply at hindi kinakailangang magbayad ng anumang singilin sa anumang dahilan .

 

2

Ang tulong pinansyal na natatanggap mo ay hindi na kailangang bayaran. Ang pera na ibibigay ay nasa anyo ng isang Gawad na nangangahulugang hindi ito kailangang bayaran.

 

3

Ang pondo ay tahasang ipapadala sa inyong tagabigay ng paglilingkod sa utang o loan o sa maniningil ng buwis sa lalawigan o county mula sa California Mortgage Relief Program upang sakupin nang buo ang halaga ng mga lampas na sa bayarin.

Maaaring pilitin ka ng mga iskamer na kumilos kaagad. Labanan ang presyon na kumilos kaagad.

Ang proseso ng pagreremata ay mabagal at masalimuot na sinasamahan ng ilang ligal na proseso na dapat kumpletuhin bago ipagsapalaran ang pagkawala ng iyong tahanan; nagbibigay ito sa iyo ng oras upang mag-aplay para sa tulong. Kapaga may pagdududa, makipag-ugnayan sa iyong taga-serbisyo ng utang sa pabahay sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang paraan ng komunikasyon. Ang iyong buwanang bayad sa pabahay ay isang magandang lugar upang hanapin ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

 

Iba pang mga taktika na maaaring gamitin ng mga scammers:

  •  Maaaring gusto ng mga scammers na magbayad ka lamang sa pamamagitan ng tseke ng cashier o wire transfer. Gusto ng mga scammers na ikaw ay magbayad sa ganitong paraan dahil mahirap ibalik ang iyong pera. like you to pay this way because it’s hard to get your money back.
  •  Maaaring subukan ng scammer na kumbinsihin ka na ilipat ang kasulatan ng iyong bahay sa kanila . Ang kasulatan ay isang legal na dokumento na nagpapatunay kung sino ang nagmamay-ari ng bahay.
  •  Ang mga scammer ay gumagawa ng iba't ibang kwento para ipilit kang bayaran sila. Ang pagiging may alam tungkol sa ilan sa kanilang come-on ay maaaring makatulong sa iyo upang maiwasan sila.
  •  What scammers say: They’re housing counselors, they’re lawyers, they represent a law firm, or they’re from the government. The scammers say they’ll handle all the details of a deal with your lender to lower your mortgage payments or save your home from foreclosure. They’ll typically tell you not to contact your lender, lawyer, housing counselor, or credit counselor. They may tell you to make your mortgage payments directly to them — rather than to your lender — or to transfer your property deed to them.
  •  Hinihinto ng scammer ang pagbabalik ng iyong mga tawag at aalis ito dala ang iyong pera. Kung kukuha ng isang tao na nagsasabing siya ay isang abugado, siguraduhin na ang abugado ay lisensyado sa iyong estado at kagalang-galang. Hindi nangangahulugan na dahil ang isang abugado ay natatrabaho para sa kumpanya ay maaaring singilin ka ng isang paunang bayad o na ito ay lehitimo. Just because a lawyer works for the company doesn’t mean the company can charge you an upfront fee or that it’s legitimate.

Ang mga scammer ay maaari ding:

  •  Mangako na bibigyan ka ng pagbabago sa pautang
  •  Hilingi sa iyo na lumagda sa mga papeles na hindi mo naiintindihan
  •  Sabihin na dapat kang magsimulang magbayad sa ibang tao maliban sa iyong servicer o nagpapahiram
  •  Sabihin sa iyo na ihinto ang lahat ng pagbabayad sa motgage loan

Kung sinuman ang gumawa ng alinman sa mga kahilingan o paghahabol na ito, maaari mong iulat ang kampanyang iyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng reklamo sa Consumer Financial Protection Bureau online  o sa pamamagitan ng pagtawag sa (855) 411-CFPB (2372).

Kung pinaghihinalaan mo ang pandaraya o maling representasyon ng Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ng isang ahente ng lupaing pag-aari o tagabenta, tumawag sa Kagawaran ng Lupaing Ari-arian ng California sa 877-373-4542. Kung naniniwala ka na ang iyong taga-serbisyo ng utang sa pabahay ay kumikilos ng labag sa batas, makipag-ugnayan sa Kagawaran ng Pinansyal na Proteksyon at Inobasyon sa pamamagitan ng email sa [email protected]. [email protected].

Tulungan Kaming Kilalanin at Pigilan ang Coronavirus Tugon sa Pandaraya

Lahat tayo ay may responsibilidad na tumulong upang pigilan ang panloloko, pag-aaksay, at abuso at iulat ito kung natuklasan. Kung pinaghihinalaan mo ang pandaraya o ang isang bagay na maaaring panloloko, iulat ito sa Mga Serbisyo ng Imbestigayon ng Treasury OIG. Ang sama-samang pagtutulungan ay ang pinakamahusay na paraan upang pigilan ang mga naghahangad na pagyamanin ang kanilang mga sarili gamit ang pandemyang pondong pantulong. Sama-sama, maaari tayong tumulong na matiyak na ang pondong ito ay ginagamit ayon sa nilalayon: pagtulong sa mga may-ari ng ating bansa na naapektuhan ng pandemya ng coronavirus.

Kriminal na Aktibidad

Maaari mong iulat ang natukoy o pinaghihinalaang panloloko sa Mga Serbisyo ng Imbestigasyon ng Treasury OIG sa https://oig.treasury.gov/report-fraud-waste-and-abuse.
Ayon sa State Administrative Manual, seksyon 20080, Notification of Actual o Suspected Frauds and Irregularities, dapat ipaalam ng mga entidad sa OSAE at sa Awditor ng Estado ang lahat ng mga kaso ng aktwal o hinihilaang panloloko, pagnanakaw, o iba pang mga iregularidad.
Maaari mong iulat ang natukoy o hinihilaang panloloko sa Awditor ng Estado sa www.auditor.ca.gov/hotline.

California State Auditor Hotline

Telepono: 800-952-5665

Telepono: 916-322-3360

Fax: 916-322-2603

Investigations California State Auditor

P.O. Box 1019

Sacramento, CA 95812