Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay

Huli ka ba sa mga pagbabayad sa iyong bahay? Hindi ka nag-iisa. Help is here for California homeowners.
ALAMIN PA

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay gumagamit ng pederal na mga Pondo ng Tulong para sa mga May-ari ng Bahay upang tulungan ang mga may-ari ng bahay na makahabol sa kanilang mga pagbabayad sa pabahay. Ang programa ay ganap na libre at ang mga pondo ay hindi kailangang bayaran.

Ang Programa ng California sa Tulong sa Bayad sa Bahay ay bahagi ng Ang Pabahay ay Susi na inisyatibo ng estado.

Housing is key logo

Upang malaman kung maaari mong matugunan ang mga kinakailangan sa kita, ilagay ang iyong impormasyon sa ibaba.

County

Mga tao sa Sambahayan

Kung ang kita ng sambahayan ng aplikante ay nasa o mas mababa sa halagang ito, maaari silang maging karapat-dapat para sa California Mortgage Relief Program.

Ang programa ay bukas sa lahat ng mga karapat-dapat na mga taga-California na kasalukuyang nakakaranas ng mga paghihirap na nauugnay sa pandemya at atrasado sa kanilang mga pagbabayad sa pabahay.

Ang mga karapat-dapat na aplikante ay dapat nasa mababa o mas mababa sa 100% ng Karaniwang Kita sa Lugar (Area Median Income) ng kanilang county, nagmamay-ari ng tahanang pang-isang pamilya, kodo o permanteng nakadikit na bahay na gawa sa pabrika, at nakaranas ng isang pinansyal na kahirapan nauugnay sa pandemya pagkatapos ng Enero 21, 2020, at nakatugon din sa hindi bababa sa isa sa mga sumusunod na mga kwalipikasyon:

Tumatanggap ng pampublikong tulong;

Lubhang nabibigatan sa pabahay; o

Walang alternatibong opsyon na magagamit sa utang sa pabahay sa pamamagitan ng iyong taga-serbisyo ng utang.

Mag-klik dito upang makita ang mga detalye tungkol sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado.

Paano mag-aplay

Kung sa tingin mo ay maaaring karapat-dapat ka para sa programa, mag-klik dito upang suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-aplay.

Kung kailangan mo ng tulong sa iyong aplikasyon o may may tanong tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong taga-serbisyo ng utang sa pabahay o isang tagapayo na sertipikado ng HUD sa 1-800-569-4287.

Kung atrasado ka sa bayad sa iyong utang sa pabahay, huwag mag-alala!

Kahit na nagsimula na ang proseso ng pagreremata, kadalasan ay maaaring tumagal ng ilang buwan bago maremata ang iyong tahanan. Maaaring may oras ka pa para humingi ng tulong.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng pagreremata, bisitahin ang website ng Pabahay ay Susi ng California.

Housing is key logo

Iba Pang Pinansyal na Tulong

Para sa mga nangungupahan na nangangailangan ng tulong sa pagbayad ng kanilang buwanang bayad o para sa may-ari ng maliliit na ari-arian, ang tulong ay makukuha sa pamamagitan ng COVID-19 tulong sa paupa ng California, Pabahay ay Susi

Housing is key logo

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba’t ibang uri ng pinansyal na tulong na makukuha sa estado ng California, bisitahin ang COVID19.ca.gov

Manatiling May Kaalaman

Kumuha ng mga balita at alerto mula sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay sa iyong in-box.