ANG MGA APLIKASYON AY TAPOS NA NGAYON. ANG MGA NAIPADALA NANG MGA APLIKASYON AY IHAHANDA HANGGANG SA MAIGAWAD NA ANG LAHAT NG MGA PONDO.

Tungkol sa

About family
Ang California Mortgage Relief Program ay nagbigay ng gawad sa mga libong karapat-dapat na mga may-ari ng bahay upang mapagaan ang kanilang paghihirap sa pananalaping dulot ng pandemyang COVID-19. Sa ngayon, ang pinondohang ng pederal na California Mortgage Relief Program ay hindi na tumatanggap ng mga bagong aplikasyon. Ang mga aplikasyong naipadala na ay ihahanda hanggang ang lahat ng natitirang mga pondo ay naigawad na.

Ang The California Mortgage Relief Program ay pinondohan ng Homeowner Assistance Fund ng 2021 American Rescue Plan Act. Ito ay naglaan ng hanggang $80,000 tulong sa mga karapat-dapat makatulong sa :

 • Nakaraang mga bayarin sa mortgage
 • Nakaligtaang mga buwis sa ari-arian
 • Mga bahagyang paghahabol at napagpalibang utang nakuha noon o matapos ang Enero 2020
 • Mga di-nabayarang reverse mortgage

Ang programa ng estadong ito ay pinamamahalaan ng CalHFA Homeowner Relief Corporation.

Term Sheet ng California Mortgage Relief Program (tulad ng naaprubahan ng U.S. Department of Treasury).

Mortgage Relief & Partial Claim/Loan Deferral

Buwis sa Ari-arian

Mga Karaniwang Taong

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang California Mortgage Relief Program ay nagbibigay ng tulong pananalapi sa mga may-ari ng bahay na nahuhuli sa kanilang mga bayarin sa mortgage o mga buwis sa ari-arian o may bahagyang paghahabol /napagpalibang utang dulot na may kinalaman sa pandemyang paghihirap sa pananalapi na magkaroon ng panibagong panimula. Ang mga gawad ay tumutulong sa mga may-ari ng bahay na humarap sa paghihirap sa pananalapi nang pandemyang COVID-19.

Ang tulong na nilaan sa pamamgitan ng programang ito ay hindi utang at hindi kailangang bayaran pabalik. 

Bakit tinigil ng programa ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon?

Sa ngayon, ang minsanang pinondohan ng pederal na California Mortgage Relief Program ay may nakatakdang nakalaang pondo kaya ang programa ay hindi na tumatanggap ng mga bagong aplikasyon.

Ang mga naipadala nang mga aplikasyon ay ihahanda hanggang ang lahat ng mga natitirang mga pondo ay maigawad.

Dapat malaman ng mga may-ari ng bahay na walang katiyakan na ang lahat ng mga karapat-dapat na mga aplikasyon ay mapopondohan dahil sa nakatakdang nakalaang mga pondo.

Dahil inaasahan ang patuloy na pangangailangan ng tulong para sa pabahay, ang California Mortgage Relief Program ay nakipag-ayos para sa tulong na pambatas hanggang Hunyo, 2025, nang walang bayad ng mga may-ari ng bahay. Bukod dito, ang mga HUD-certified na tagapayo sa pabahay na tumutulong sa mga may-ari ng bahay na nahaharap sa mga pabahay na hamon. Para malaman ang mga kaalaman tungkol sa maga tagapayo sa pabahay, tulong pambatas at iba pang mapagkukunan, tumungo sa aming website sa https://camortgagerelief.org/help/

Nakapag-umpisa na ako ng aplikasyon ngunit hindi natapos. Maaari kong pa ba itong ipadala?

Kung ikaw ay nakapag-umpisa ng isang aplikasyon ngunit hindi natapos at naipadala ito, hindi mo na ito maaaring ipadala. Lahat ng mga aplikasyong hindi natapos ay kanselado na dahil sa nakatakdang nakalaang pondo. 

Dahil inaasahan ang patuloy na pangangailangan ng tulong para sa pabahay, ang California Mortgage Relief Program ay nakipag-ayos para sa tulong na pambatas hanggang Hunyo, 2025, nang walang bayad ng mga may-ari ng bahay. Bukod dito, ang mga HUD-certified na tagapayo sa pabahay na tumutulong sa mga may-ari ng bahay na nahaharap sa mga pabahay na hamon. Para malaman ang mga kaalaman tungkol sa maga tagapayo sa pabahay, tulong pambatas at iba pang mapagkukunan, tumungo sa aming website sa https://camortgagerelief.org/help/

Nakapagpadala na akong aplikasyon, ano ang mangyayari dito ngayong nagpinid na kayo ng mga aplikasyon?

Ang mga aplikasyong naipadala na ay ihahanda hanggang ang lahat ng mga natitirang mga pondo ay niagawad na.

Dapat malaman ng mga may-ari ng bahay na walang katiyakan na ang lahat ng mga karapat-dapat na mga aplikasyon ay mapopondohan dahil sa nakatakdang nakalaang mga pondo.

Ang mga may-asri ng bahay na nakapagpadala na ng aplikasypn sa California Mortgage Relief Program ay maaaring mag log sa kanilang portal ng aplikasyon kailanman at nang malaman ang katayuan ng kanilang aplikasyon. Ang call canter ng program ay bukas Lunes-Biyernes 8 a.m. - 6 p.m. para umagot sa anumang mga tanong. Tumawag sa 1-888-840-2594.

Kung ako ay nakapagpadala na ng aplikasyon, paano ko malalaman ang aking katayuan ng aplikasyon o ibahin ang naipadala nang aplikasyon?

Ang mga may-ari ng bahay na nakapag-apply na ay maaaring malaman ang katayuan ng aplikasyon sa dalawang paraan: 

 1. Online: Mag log sa portal ng aplikasyon anumang orass upang malaman ang katayuan ng inyong aplikasyon.
 2. Telepono: Tawagan ang California Mortgage Relief Program sa 1-888-840-2594, Lunes-Biyernes, 8 a.m.-6 p.m. para sa tahasang kaalaman sa inyong aplikasyon.

Makakatanggap ka ng pagpapatotoo na ang iyong aplikasyon ay naipadala. Minumungkahi naming alamin ng mga may-ari ng bahay na madalas tingnan ang kanilang email sakaling mangangailangan ng dagdag na kaalaman ay hiniling sa proseso ng pagsusuri. Ang dagdag na mga kasulatan ay maaaring i-upload sa pamamagitan ng ng portal ng aplikasyon at kung kailangan ng tulong sa pag-a-upload, ang Contact Center ay maaaring makatulong at matatawagan sa 1-888-840-2594, Lunes – Biyernes mula 8 a.m. - 6 p.m. Ang Contact Center ay makakatulong din sa pagsagot sa anumang mga tanong meron kayo sa inyong aplikasyon.

Dapat malaman ng mga may-ari ng bahay na walang katiyakan na ang lahat ng mga karapat-dapat na mga aplikasyon ay mapopondohan dahil sa nakatakdang nakalaang mga pondo.

Kailan ko malalaman kung ang aking aplikasyon ay napagtibay o hindi? Kung ako ay hindi karapat-dapat sa tulong, ano pa ang aking mga pagpipilian para sa tulong ang maaari ngayong hindi na tumatanggap ng bagong mga aplikasyon ang California Mortgage Relief Program?

Ang mga natapos na mga aplikasyong may naipadalang kailangang mga kasulatan ay maaaring umabot nang hanggang ilang lingo mula sa petsa ng pagpapadala ng aplikasyon hanggang ang karapat-dapat na aplikante ay matanggap ang napagtibay na pondo.

Ang California Mortgage Relief Program ay nangakong tumulong ang mga may-ari ng bahay sa lalong madaling panahon. Ikaw ay sasabihan sakaling may pagbabago sa katayuan ng iyong aplikasyon o kung may dagdag na kaalamang kailangan.

Dahil inaasahan ang patuloy na pangangailangan ng tulong para sa pabahay, ang California Mortgage Relief Program ay nakipag-ayos para sa tulong na pambatas hanggang Hunyo, 2025, nang walang bayad ng mga may-ari ng bahay. Bukod dito, ang mga HUD-certified na tagapayo sa pabahay na tumutulong sa mga may-ari ng bahay na nahaharap sa mga pabahay na hamon. Para malaman ang mga kaalaman tungkol sa maga tagapayo sa pabahay, tulong pambatas at iba pang mapagkukunan, tumungo sa aming website sa https://camortgagerelief.org/help/

 

Sino ang kwalipikado?

Sila man ay may mortgage, reverse mortgage o mortgage-free, ang programa ay para sa mga may-ari ng bahay sa Californiang nakakatugon sa mga pangangailangan para maging karapat-dapat. Ang mga may-ari ng bahay ay karapat-dapat kung: 

 • Nakalampas ngdi bababasa dalawang bayarin sa kanilang pangunahing mortgage at kasalukuyang nahuhuli sa pagbyad; o
 • May utang sa hindi nababayarang buwis sa ari-arian (ito man ay binabayarang tahasan sa kanilang county o bahagi ng iyong bayarin sa mortgage; o
 • Nakahabol sa kanilang mortgage ngunit may bahagyang paghahabol o napagpalibang utang; o
 • May reverse mortgage at may utang sa kanilang tagapaglingkod sa nakaraang bayarin sa buwis sa ari-arian at/o insurance.

Dapat matugunan ng lahat ng mga aplikante ang mga sumusunod na kinakailangan: 

 • Kita ng sambahayan ay o mababa sa hangganang kita ng county (150% ng Area Median Income ng kanilang county’s, batay sa hangganang itinakda ng pederal para sa programang ito);
 • Nagma may-ari at nakatira sa isang bahay na pang-isang pamilya, condo, o pangmatagalang nakakabit na ginawang bahay o ari-ariang hanggang apat na unit; at
 • '-Nakaranas ng isang paghihirap sa pananalaping may kaugnayan sa pandemya matapos ang Enero 21, 2020 – ito man ay dahil sa pagkawala ng kita o paglaki ng gastusin ng sambahayan.

Karagdagang pangangailangan ay kailang matugunan sang-ayon sa uri ng tulong na kailangan. Dagdag na kaalaman sa pangangailangan para maging karapat-dapat ay makikita sa pahinang Who is Eligible. Para sa iba pang mga katanungan sa pagiging karapat-dapat, ang Contact Center ay matatawagan Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng mga oras na 8 AM at 6 PM PST.  Who is Eligible . Para sa mga tanong pa tungkol sa pagiging karapat-dapat, ang Contact Center ay matatawagan Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng 8 AM and 6PM PST.

Kung mapagtibay ang aking aplikasyon, maipapadala ba ang mga pondo sa akin?

Ang mga pondo sa mga mapagtitibay na aplikasyon ay mapupunta nang tahasan sa samahan/entity na pinagkakautangan ng mga pondo, siya man ay tagapaglingkod ng mortgage o isang tagalikom ng buwis ng county. Ang mga pondo ay hindi kailanman nilaan nang tahasan sa mga aplikante.

Paano tinutukoy ang mga limitasyon ng kita para sa programa?

Ang mga limitasyon sa kita ay tinutukoy ng U.S. Department of Housing and Urban Development. Ayon sa U.S. Treasury Guidance para sa Homeowner Assistance Fund, maaaring maging karapat-dapat ang isang may-ari ng bahay para sa tulong kung ang kita ng kanilang sambahayan ay nasa o mas mababa sa 150% ng Area Median Income ng kanilang lokal na county, o nasa o mas mababa sa 100% ng U.S. Median Income, alinman ang mas malaki.

Ang aking aplikasyon ay tinanggihan. Mayroon bang proseso ng pag-apela? 

Kung ang iyong aplikasyon para sa tulong ay tinanggihan, ikaw may hanggang 30 araw matapos ang pagtatanggi, upang magpadala ng apila sa pamamagitan ng pagpuno ng talatanungan sa portal ng aplikasyon. Ang mga proseso ng apila ay maaaring magtagal.

" Sa portal ng aplikasyon ay may talatanungan na tutuloy kung ikaw ay tutuloy sa iyong apila. Kung magpapadala ng iyong apila, mangyaring isama ang mga kasulatang magtataguyod sa iyong apila."

Kapag naibigay niyo na ang inyong apila, ito ay susuriin, at kayo ay sasabihan kung kailangan ng dagdag na kaalaman o kung may kapasyahan na tungkol sa inyong apila.

Kung ikaw ay may mga tanong tungkol sa dahilan para sa pagtanggi o sa proseso ng apila sa pangkalahatan, mangyaring tumawag sa Contact Center sa 1-888-840-2594 sa pagitan ng 8:00 a.m. – 6:00 p.m. PST, Lunes-Biyenes.

Kapag naaprubahan ang aking aplikasyon, gaano katagal bago makatanggap ng tulong pinansyal?

Kapag ang aplikasyon ay napagtibay, ang California Mortgage Relief Program ay makikipagtulungan sa iyong tapaglingkod ng sa utang o maniningil ng buwis sa county upang iproseso ang mga kabayaran. Kami ay nangakong tulungan ang mga may-ari ng bahay sa proseso ng pagsusuri.

FAQ section