Tungkol sa

About family
$1 bilyong mortgage na pondo sa kaluwagan ay magagamit na ngayon sa mga may-ari ng bahay sa California na nahuli sa kanilang mga pagbabayad sa pabahay sa panahon ng Pandemya ng COVID-19. Ang mga kwalipikadong mga may-ari ng bahay ay hindi kailangang magbayad ng mga pondo na iginawad.

Ang California Mortgage Relief Program ay pinondohan ng 2021 American Rescue Plan Act’s Homeowners Assistance Fund. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng tulong sa mga kwalipikadong mga may-ari ng bahay na nahuli sa kanilang mga pagbabayad sa pabahay dahil sa mga paghihirap sa pananalapi na nauugnay sa pandemya.

Ang programa ay bukas sa lahat ng mga nagmamay-ari ng pabahay sa California na nakakatugon sa mga karapat-dapat na mga kailangan. PABAHAY AY SUSI .

Term Sheet ng California Mortgage Relief Program (tulad ng naaprubahan ng U.S. Department of Treasury).

Mag-klik dito upang suriin ang iyong pagiging karapat-dapat at mag-aplay.

Mga Kalahok na Serbisyo ng Mortgage.

Mga Karaniwang Taong

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Inilunsad ng estado ng California ang Programa sa Tulong sa Utang sa Pabahay upang magbigay ng minsanang gawad sa mga kwalipikadong may-ari ng bahay na atrasado sa kanilang mga pagbabayad sa utang sa pabahay. Gamit ang $1 bilyon ng pederal na mga pondo, ang mga gawad ay tumutulong sa mga may-ari ng bahay na nagkaroon ng kahirapan sa pananalapi sa panahon ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng pagsakop sa mga hindi nabayarang pagbabayad sa pabahay. Ang tulong na ibinbigay sa pamamagitan ng programang ito ay hindi pautang at hindi kailangang bayaran.

Bakit mahalaga ang programa?
Hindi tulag ng mga nakaraang mga programa sa tulong sa mortgage , ang California Mortgage Relief Program ay nag-aalok ng tulong sa mga kawalipikadong mga may-ari ng bahay at ang tulong ay hindi kailangang bayaran.

Ang mga may-ari ng bahay na tatanggap ng mga gawad na ito ay dapat magkonsulta sa isang propesyonal sa buwis tungkol sa anumang epekto nito sa kanilang mga buwis at kita.

Sino ang kwalipikado?
Ang programa ay bukas sa lahat ng mga nagmamay-ari ng pabahay sa California na nakakatugon sa mga karapat-dapat na mga kailangan.

  • Ang kita ng sambahayan ay nasa o mas mababa sa 100% ng Karaniwang Kita sa Lugar ng kanilang county;
  • Nagmamay-ari ng isang tirahang pang-isang pamilya , kondo o bahay na kinumpuni sa pabrika na permanenteng nakakabit sa California; ·
  • Nakaranas ng kahirapan sa pananalapi na nauugnay sa pandemya pagkatapos ng Enero 21, 2020.

At tumugon sa hindi bababa sa isa sa sumusunod:

  • Tumatanggap ng pampublikong tulong;
  • Lubhang nabibigatan sa pabahay; o
  • Natanggihan ng kanilang taga-serbisyo sa isang alternatibong opsyon sa utang sa pabahay
Ano ang itinuturing na kahirapan sa pananalapi?
Para sa Programa ng California sa Tulong sa Pabahay, ang kahirapan sa pananalapi ay maaaring dala ng nabawasang kita, o pagtaas ng mga gastusin sa pamumuhay dahil sa pandemyang COVID-19. Ang mga halimbawa ng mga gastusin sa pamumuhay ay mga medikal na gastos, nadagdagang dami ng naninirahan sa sambahayan, o mga gastos sa serbisyo ng yutilidad.
Anong impormasyon ang kailangang ibigay ng isang aplikante?
Kasama sa isang halimbawa na listahan ng mga dokumentong dapat ipunin bago kumpletuhin ang aplikasyon ay:

  • · Kasulatan ng utang sa pabahay
  • · Kasulatan ng mga salapi sa bangko
  • · Bayarang yutilidad
  • · Dokumentasyon ng kita (hal., tiketa ng suweldo, dokumento sa pagbayad ng buwis, o dokumento ng kawalan ng trabaho

Depende sa kanilang natatanging mga kalagayan, ang ilang mga aplikante at kailangang magbigay din ng iba’t ibang uri ng impormasyon.

Gaano kalaking tulong ang makukuha ko?
Ang mga gawad sa tulong sa pabahay ay direktang nakatali sa mga hindi nabayarang halaga na dapat bayaran ng may-ari sa kanilang tagapaghiram, hanggang sa halagang $80,000 bawat sambahayan. Ang mga pondong iginawad para sa pagpapanumbalik ng utang sa pabahay ay direktang ipapadala sa tagapaghiram ng may-ari ng bahay o taga-serbisyo ng utang sa pabahay.

Ang tulong na ibinibigay sa pamamagitan ng programang ito ay hindi pautang at hindi na kailangang bayaran.

Ang mga may-ari ng bahay na tatanggap ng mga gawad na ito ay dapat magkonsulta sa isang propesyonal sa buwis tungkol sa anumang epekto nito sa kanilang mga buwis at kita.

Kwalipikado pa ba ako kung nakatanggap na ako ng tulong ng gobyerno na may kaugnayan sa COVID-19?
Ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay bukas sa mga may-ari ng bahay kahit na nakatanggap sila ng tulong sa gobyerno mula sa iba pang mga programa sa COVID-19, tulad ng Batas ng CARES, Batas ng Konsolidadong Apropriyasyon ng 2021 o ang Batas ng Plano sa Pagsagip sa mga Amerikanong Mamamayan.
Paano ko malalaman kung ano ang aking Karaniwang Kita sa Lugar (Area Median Income o AMI)?
Maaari mong malaman kung matutugunan ang mga kinakailangan sa kita sa pamamagitan ng aming pangkalkula ng AMI na matatagpuan sa aming homepage sa camortgagerelief.org. Ang AMI ay nag-iiba ayon sa county at laki ng sambahayan.
Kung ang resulta ng aking Application Questionnaire ay nagsasabing hindi ako karapat-dapat, maaari pa rin ba akong magpuno ng aplikasyon?

Kung ang Application Questionnaire ay nagsasabing hindi ka karapat-dapat para sa isang tulong, inirerekomenda naming makipag-ugnay sa isang sertipikado ng HUD na tagapayo sa pabahay sa 1-800-569-4287 upang talakayin ang ibang mga mapagpipilian na maaari mong gamitin.

Saan ko makukumpleto ang aking aplikasyon?
Maari mong i-tsek kung karapat-dapat kang mag-aplay para sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay sa pamamagitan ng pagbisita sa camortgagerelief.org at pag-klik so boton na “Mag-aplay Dito.” Ang mga may-ari ng bahay na nakakatugon sa mga pamantayan ng paunang pagsasala ay maaaring kumpletuhin ang aplikasyon sa pagpopondo. Kung kailangan mo ng tulong sa pagsagot sa online na aplikasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong taga-serbisyo ng iyong utang sa pabahay o isang tagapayo sa pabahay na sertipikado ng HUD sa 1-800-569-4287.
Saan ako makakakuha ng tulong sa pagsagot sa aplikasyon?
Kung kailangan mo ng tulong sa pagsagot sa online na aplikasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong taga-serbisyo ng utang sa pabahay o isang tagapayo sa pabahay na sertipikad ng HUD sa 1-800-569-4287.
Mayroon bang huling petsa ng pag-aplay?
Ipamamahagi ang mga pondo mula sa programa hanggang ang lahat ng ito ay mailalaan, na may inaasahang petsa ng pagtatapos sa 2025. Bagama’t walang mahigpit na petsa ng pagtatapos sa aplikasyon, ang pag-aplay sa lalong madaling panahon ay nagpapahintulot sa iyong proseso ng pagsusuri na magsimula nang mas mabilis, na nangangahulugan naman na ikaw ay malamang na makatatanggap ng mga pondo ng mas maaga kung maaprubahan ang iyong aplikasyon.
Gaano katagal bago suriin ang aking aplikasyon?

Dahil sa malawakang epekto ng pandemya, inaasahan namin ang mataas na dami ng bilang ng mga aplikasyon. Ang mga nakumpletong aplikasyon na may kinakailangang mga dokumento ay maaaring tumagal ng ilang linggo mula sa pagpasa ng aplikasyon hanggang sa matanggap ng isang kwalipikadong aplikante ang naaprubahang pondo. Ang California Mortgage Relief Program nakatuon sa pagtulong sa mga may-ari ng bahay sa lalong madaling panahon.

Kapag naaprubahan ang aking aplikasyon, gaano katagal bago makatanggap ng tulong pinansyal?
Sa sandaling maaprubahan ang isang aplikasyon, ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay makikipagtulungan nang malapit sa mga taga-serbisyo ng pautang upang mabilis na maproseso ang mga pagbabayad. Kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga may-ari ng bahay sa lalong madaling panahon.
Ang aking aplikasyon ay tinanggihan. Mayroon bang proseso ng pag-apela? Maaari ba akong mag-aplay muli?
Kung tinanggihan ang iyong aplikasyon, maaari kang mag-aplay muli sa programa.

Kung gusto mong iapela ang desisyon, mangyaring mag-email sa [email protected] at isama ang dahilan kung bakit naniniwala kang dapat balikatarin ang desisyon.

Maari ba akong mag-aplay muli kung ang aking aplikasyon ay nakansela dahil sa paglipas ng higit 30 araw upang makumpleto ito?
Oo, kung nakansela ang iyong aplikasyon, maaari kang muling mag-aplay sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay at pag-klik sa boton na “Mag-aplay Dito.” Ang mga pondo ay hahawakan sa loob ng 30 araw sa sandaling mag-umpisa ng aplikasyon ang may-ari o hanggang makumpleto ang aplikasyon. Pagkaraan ng 30 araw, ang mga pondo ay pakakawalan pabalik para sa mga bagong aplikante.
Mayroon bang papel na aplikasyon na maaari kong kumpletuhin at ipadala sa koreo?
Ang mga aplikasyon ay dapat makumpleto sa online; gayunpaman, ang mga tagapayo sa pabahay ay maaaring makatulong sa iyo na kumpletuhin at isumite ang iyong aplikasyon.
Aling mga wika nakasalin ang aplikasyon?
Ang aplikasyon ay makukuha sa anim na wika: Ingles, Espanyol, Tsino, Koreyano, Biyetnamis, at Tagalog.
Kung walang akong iskaner, maaari ko bang gamitin ang aking telepono upang kunan ng larawan ang aking Tarheta sa Panglipunang Seguridad (Social Security Card) at iba pang mga dokumento at i-aplowd ang mga ito sa aking aplikasyon?
OO, ang mga dihital na larawan ng mga dokumento ay itinuturing na katumbas ng mga na-iskan na dokumento. Siguraduhin na ang mga larawan ay kinunan sa liwanag at nababasa.
Kung hindi ko matapos ang ang aking aplikasyon sa isang pagkakataon, maaari ko bang ipagpatuloy ito sa ibang pagkakataon?
Ang portal ng aplikasyon ay mag-iimbak ng iyong importasyon upang maaari kang bumalik sa kung saan ka huminto. Ang mga may-ari ng bahay ay may 30 araw upang kumpletuhin ang kanilang aplikasyon at ibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon.
Kapag natapos ko na ang aplikasyon ko, maa-akses ko pa bai to kung kailangan kong gumawa ng mga pagbabago?
Kapag naisumite mo na ang aplikasyon mo, ililipat ito para sa pagsusuri, at hindi ka na makakagawa ng mga karagdagang pagbabago. Gayunpaman, makipag-ugnayan sa isang espesyalista sa pagsusuri tungkol sa iyong aplikasyon, upang maaari mong talakayin sa kanila ang iyong mga pagbabago.
FAQ section