Who is Eligible

Ang mga aplikante ay dapat na tumugon sa mga batayan sa pagiging karapat-dapat na nakabalangkas sa ibaba upang maging kuwalipikado sa tulong ng programa. Karagdagang mga detalye ay makikita U.S. Treasury-approved term sheets..

Ang mga sambahayan ay pinahihintulutang mag-apply para sa dagdag na tulong kahit na sila ay nakatanggap na ng pondo, hanggang sa pinakamataas na halagang $80,000 sa kabuuang tulong. Ang mga aplikante ay dapat na tumugon sa lahat ng mga pangangailangan sa paghaharap ng bagong aplikasyon. Iisang gumaganang aplikasyon lang ang mapoproseso sa bawat oras.

Ang mgs spliksteng hindi tumugon sa batayan ng pagiging karapat-dapat ay dapat makipag-ugnayan sa isang HUD-certified housing counselor para malaman ang iba pang mga pagpipiliang nakalaan. I-click ito upang makakita ng isang HUD-certified housing counselor malapit sa inyo.

BAGO: Ang California Mortgage Relief Program ay pinalawak para makapagbigay ng tulong para mabawasan o matanggal ang mga pinagpalibang mga utang na may kaugnayan sa COVID o bahagyangpaghahabol sa mga pangalawang mortgage.

Nakalaang Pondo

Pagiging Karapat-dapat sa Programa

Mga Kailangang Dokumento

Nakalaang Pondo

*Pinakamataas na halaga ng tulong bawat sambahayan: $80,000

*Maramihang uri ng tulong ay pinahihintulutan

Mortgage

MORTGAGE

Hanggang $80,000 para sa napabayaang buwis sa ari-arian

BAHAGYANG PAGHAHABOL/

PAGPAPALIBAN SA UTANG

Bawasan o tanggalin ang mga may kaugnayan sa COVID na bahagyang paghahabol sa mga pangalawang mortgage at pagpapalliban ng utang (natanggap nang o matapos ang Enero 2020)
DAGDAG NA KAALAMAN

MGA BUWIS

SA ARI-ARIAN

Hanggang $80,000 para sa napabayaang buwis sa ari-arian

REVERSE

Mortgage

Hanggang $80,000 para makatulong sa mga nahuling buwis at insurance ng mga may-ari ng bahay para sa reverse mortgage

Pagiging Karapat-dapat sa Programa

Dapat matugunan ng mga aplikante ang mga batayan sa pagiging karapat-dapat na nakabalangkas sa ibaba para maging kuwalipikado sa tulong ng programa. Dapat makipag-ugnayan sa isang HUD-certified na tagapayo sa pabahay ang mga aplikanteng hindi tumutugon sa batayan sa ibaba para malaman pa ang ibang pagpipiliang maaring nakalaan.

Pangangailangan

Kaluwagan sa sangla or mortgage

Buwis sa Ari-arian

Reverse Mortgage

Bahagyang Paghahabol/Pagpapaliban sa Utang

ANG MGA PANGUNAHIN

MR

PT

RM

PC/LD

Maramihang paggawad ng pondo/mga aplikasyon para sa mga kuwalipikadong aplikante, hanggang halagang $80,000 ang pinakamataas ng tulong X X X X
Dapat may hinarap na may kaugnayan sa pandemic na paghihirap sa pananalapi matapos ang Enero 21, 2020. *Ang pagpapatunay ay dapat ilarawan ang uri ng pananalaping kahirapan.
X X X X
Para sa kaluwagan sa mortgage, ang mga mortgage ng mga may-ari ng bahay/loan servicer ay dapat sumasali sa California Mortgage Relief Program. Ang talaan ng mga nakasaling mga tagapalingkod ng mortgage ay makikita dito..
X X X
Bawasan o tanggalin ang mga may kaugnayan sa COVID na bahagyang paghahabol sa mga pangalawang mortgage at pagpapalliban ng utang (natanggap nang o matapos ang Enero 2020) X

PANANALAPI:

MR

PT

RM

PC/LD

Amg pinagsamang kit ng sambahayan para sa mga nakatirang edad 18 pataas ay dapat nasa o mas mababa sa 150% AMI (ng county) I-click ito para malaman ang inyong AMI. X X X X
Ang mga may-ari ng bahay ay di dapat na may hawak na salapi o mga ari-arian (maliban ang mga naiipon sa retirement account) na nagkakahalagang pantay o higit sa relief funds na kailangan + $20,000. * X X X X
Ang mga hindi nababayarang punong balanse ng pangunahing mortgage loan ng may-ari ng bahay, sa oras ng pinagmulan, ay di dapat na hihigit sa “conforming loan limit” (na malalaman sa ilalim ng mga nakasaad sa Housing and Economic Recovery Act ng 2008 at matatagpuan dito) na may bisa sa oras ng pinagmulan.
X X X
Ang umiiral na mga bahagyang paghahabol o napagpalibang utang na nagkabisa noon o matapos ang Enero 2020 (mga bahagyang paghahabol o napagpalibang utang na natanggal sa pamamagitan ng refinanced mortgage ay hindi karapat-dapat sa tulong) X

ARI-ARIAN

MR

PT

RM

PC/LD

Ang mga may-ari ng bahay ay dapat kasalukuyang nagma may-ari at sinasakop ang ari-arian sa California bilang kanilang pangunahing tirahan. X X X X
Maaaring kasama sa lugar ng ari-arian ang hanggang apat naunit. X X X X

PAGKAPABAYA

MR

PT

RM

PC/LD

Dapat ay nakaligtaan ang hindi bababa sa 2 bayarin nang Agosto 1, 2023, at kasalukuyang nahuhuli X
Dapat ay nakaligtaan ang isa man lang na bayarin nang Agosto 1, 2023 X

Mga Kailangang Dokumento

Batay sa kanilang mga kakaibang kalagayan, ang ibang aplikante ay nangangailangang magbigay ng iba't ibang uri rin ng kaalaman. Ang halimbawang ttalaan ng mga dokumentong dapat ipunin bago kumpletuhin ang aplikasyon ay kasama ang:

   • Pahayang ng Mortgage
   • Pahayag ng Bangko
   • Bayarin sa Utility
   • Dokumento ng Pagkawala ng Trabahp