GHI DANH NGAY! Đã gần hết thời hạn nộp đơn ghi danh các quỹ cứu trợ một lần do COVID của liên bang. Các đơn ghi danh đủ điều kiện sẽ được xét duyệt khi quỹ kinh phí vẫn còn. Tìm hiểu thêm tại đây.

Ai đủ điều kiện?

Người ghi danh phải đáp ứng các tiêu chí về điều kiện tham gia được nêu dưới đây để đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình. Quý vị có thể tìm thông tin chi tiết bổ sung trong Bảng điều khoản được Kho bạc Hoa Kỳ phê duyệt..

Các hộ gia đình được phép nộp đơn xin hỗ trợ bổ sung, ngay cả khi họ đã nhận được trợ cấp, tổng số tiền hỗ trợ tối đa là 80.000 đô la. Người ghi danh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu khác khi nộp đơn ghi danh mới. Tại một thời điểm, một người chỉ có một đơn ghi danh được xem xét.

Những người ghi danh không đáp ứng các tiêu chí về điều kiện tham gia có thể liên hệ với cố vấn nhà ở được HUD chứng nhận để tìm hiểu các lựa chọn khác có thể có sẵn. Bấm vào đây để tìm một cố vấn nhà ở được HUD chứng nhận ở gần chỗ của quý vị.

MỚI: Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California hiện đang mở rộng các khoản trợ cấp để giảm hoặc tất toán khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc hoãn thanh toán khoản vay liên quan đến COVID.

Trợ cấp hiện có

Điều kiện tham gia chương trình

Những giấy tờ cần thiết

Trợ cấp hiện có

* Trợ cấp tối đa cho mỗi hộ gia đình: 80.000 đô la

* Cho phép nhận nhiều loại trợ cấp

CHẤP NGƯỢC

.

* Trợ cấp tối đa cho mỗi hộ gia đình: 80.000 đô la

KHOẢN VAY THẾ CHẤP THỨ HAI/

HOÃN THANH TOÁN KHOẢN VAY

Giảm hoặc tất toán khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc hoãn thanh toán khoản vay liên quan đến COVID (nhận được trong hoặc sau tháng 1 năm 2020)
Thông tin khác

THUẾ

NHÀ ĐẤT

Lên đến 80,000 đô la cho các khoản thuế nhà đất đang bị trễ hạn thanh toán

THẾ

CHẤP NGƯỢC

Lên đến 80.000 đô la để giúp thanh toán các khoản thuế trễ hạn và bảo hiểm mà chủ nhà phải chịu đối với các khoản vay thế chấp ngược

Điều kiện tham gia chương trình

Người ghi danh phải đáp ứng các tiêu chí về điều kiện tham gia được nêu dưới đây để đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình. Những người ghi danh không đáp ứng các tiêu chí dưới đây nên liên hệ với cố vấn nhà ở được HUD chứng nhận để tìm hiểu các lựa chọn khác có thể có sẵn.

X

Yêu cầu

Cứu trợ Khoản Vay thế chấp Nhà

Thuế nhà đất

Thế chấp ngược

Khoản vay thanh toán một phần/Hoãn thanh toán khoản vay

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN:

MR

PT

RM

PC/LD

Các đơn ghi danh đủ điều kiện có thể nhận nhiều khoản hỗ trợ, tối đa lên tới 80.000 đô la X X X X
Gặp phải với khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020. *Lời chứng thực phải mô tả bản chất của khó khăn tài chính.
X X X X
Để được cứu trợ khoản vay thế chấp, bên cho vay/bên cho vay thế chấp của chủ nhà phải tham gia Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California. Có thể tìm thấy danh sách các bên cho vay thế chấp tham gia chương trình ở đây..
X X X
Giảm hoặc tất toán khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc hoãn thanh toán khoản vay liên quan đến COVID (nhận được trong hoặc sau tháng 1 năm 2020) X

TÀI CHÍNH:

MR

PT

RM

PC/LD

Tổng thu nhập hộ gia đình đối với cư dân từ 18 tuổi trở lên phải bằng hoặc dưới 150% AMI (theo hạt) Bấm vào đây để kiểm tra AMI của quý vị" X X X X
Chủ nhà không có sẵn tiền mặt hoặc tài sản (không bao gồm tiền tiết kiệm trong tài khoản hưu trí) mà bằng hoặc lớn hơn số tiền cứu trợ cần thiết +20.000 đô la. * X X X X
The unpaid principal balance of the homeowner’s primary mortgage loan, at the time of origination, cannot be greater than the “conforming loan limit” (as determined under the provisions of the Housing and Economic Recovery Act of 2008 and found here) in effect at time of origination.
X X X
Các khoản vay hỗ trợ thế chấp không tiền lời hoặc cá khoản nợ đang được hoãn thanh toán có hiệu lực kể từ Tháng Một năm 2020 (các khoản vay hỗ trợ thế chấp không tiền lời hoặc khoản vay đang được hoãn thanh toán đã được tất toán thông qua khoản vay tái tài trợ sẽ không đủ điều kiện được nhận hỗ trợ. X

NHÀ ĐẤT

MR

PT

RM

PC/LD

Chủ nhà phải đang sở hữu và sử dụng bất động sản ở California làm nơi cư trú chính của họ. X X X X
Bất động sản có thể bao gồm tối đa 4 căn hộ X X X X

TRỄ HẠN

MR

PT

RM

PC/LD

Phải bị trễ hạn ít nhất 2 lần thanh toán tính đến ngày 1 tháng Hai, 2024, và hiện còn đang bị trễ hạn.

X

Phải bị trễ hạn ít nhất 1 lần thanh toán tính đến ngày 1 tháng Hai, 2024, và hiện còn đang bị trễ hạn..

X

Những giấy tờ cần thiết

Tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của mỗi người, một số người ghi danh cũng sẽ phải cung cấp các loại thông tin khác nhau. Cần thu thập các giấy tờ sau trước khi hoàn thành ghi danh:

   • Bảng kê tiền nhà
   • Bảng kê tài khoản ngân hàng
   • Hóa đơn dịch vụ tiện ích
   • Giấy tờ chứng minh thu nhập (ví dụ: bảng lương, tờ khai thuế hoặc giấy thất nghiệp)