GHI DANH NGAY! Đã gần hết thời hạn nộp đơn ghi danh các quỹ cứu trợ một lần do COVID của liên bang. Các đơn ghi danh đủ điều kiện sẽ được xét duyệt khi quỹ kinh phí vẫn còn. Tìm hiểu thêm tại đây.

Chương trình cứu trợ thế chấp của California

Thời gian sắp hết. Quỹ kinh phí đang cạn dần. Các đơn ghi danh sẽ được xét duyệt khi quỹ kinh phí vẫn còn.

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California đã cung cấp hàng triệu đô la hỗ trợ cho hàng ngàn chủ nhà ở California đang gặp khó khăn về tài chính. Chương trình này của chính phủ là miễn phí và sẵn sàng hỗ trợ. Không phải hoàn lại bất kỳ khoản nào.

Nếu quý vị lđang chật vật với các khoản thanh toán thế chấp bị quá hạn, trễ hạn nộp thuế nhà đất, hoãn thanh toán khoản vay, khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc những khó khăn tài chính khác, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California.

Trợ cấp hiện có

TRỢ GIÚP TRẢ NỢ VAY THẾ CHẤP NHÀ

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm

KHOẢN VAY THẾ CHẤP THỨ HAI/HOÃN THANH TOÁN KHOẢN VAY

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm

THUẾ NHÀ ĐẤT

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm

THẾ CHẤP NGƯỢC

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm

Quận hạt

Số Người Trong Hộ Gia Đình

Tìm hiểu về giới hạn thu nhập

tại quận/hạt và quy mô hộ gia đình của quý vị

Nếu thu nhập hộ gia đình của đương đơn bằng hoặc thấp hơn số tiền này, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Cứu trợ Vay Thế Chấp Của California

Làm Thế Nào Để Ghi danh

TÙY CHỌN

 

Có một số phương án cứu trợ để bạn lựa chọn. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào Ai đủ điều kiện hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ theo số 1-888-840-2594.

TÙY CHỌN

 

Điền vào đơn ghi danh trực tuyến thông qua cổng thông tin an toàn bằng cách nhấp vào Ghi danh ngay ở góc trên cùng bên phải của trang web.

TRỢ GIÚP

 

Quý vị cần giúp đỡ để hoàn thành đơn ghi danh của mình? Có nhiều cách khác nhau để nhận hỗ trợ và quý vị có thể tìm thấy những cách này trong danh sách Hỗ trợ sẵn có bên dưới.

TÙY CHỌN

 

Có một số phương án cứu trợ để bạn lựa chọn. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào Ai đủ điều kiện hoặc gọi cho Trung tâm Liên hệ theo số 1-888-840-2594.

TÙY CHỌN

 

Điền vào đơn ghi danh trực tuyến thông qua cổng thông tin an toàn bằng cách nhấp vào Ghi danh ngay ở góc trên cùng bên phải của trang web.

TRỢ GIÚP

 

Quý vị cần giúp đỡ để hoàn thành đơn ghi danh của mình? Có nhiều cách khác nhau để nhận hỗ trợ và quý vị có thể tìm thấy những cách này trong danh sách Hỗ trợ sẵn có bên dưới.

Hỗ trợ sẵn có

Luôn Theo Dõi

Nhận tin tức và thông báo từ Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế Chấp Của California trong hộp thư đến của quý vị.

By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from California Mortgage Relief Program.

Quý vị có thể rút lại sự đồng ý nhận email của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết Hủy Đăng Ký An Toàn (Safe Unsubcribe), có ở cuối mỗi email. Dịch vụ email được cung cấp bởi Constant Contact.