MAG-APPLY NGAYON! Nauubos na ang oras para mag-apply para sa mga isahang pondong kaluwagan sa COVID. Ang mga karapat-dapat na aplikasyon ay ipoproseso hangga’t may makukunan ng pondo. Alamin ang iba pa dito

Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay

Nawawalan na ng oras. Ang mga pondo ay nauubos na. Ang mga aplikasyon ay ipoproseso hangga’t may natitira pang mga pondo.

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang California Mortgage Relief Program ngayon ay naglaan na ng mga milyong dolyar na mahahalagang tulong sa mga libong may-ari ng bahay sa Californiang nagdurusa sa mga panalalaping paghihirap. Ang programang ito ay libre at nandito para tumulong. Walang dapat na bayaran pabalik.

Kung kayo ay nagdurusa sa mga nakaligtaang bayarin sa mortgage, nahuling buwis sa ari-arian, mga pinagpalibang utang, bahagyang paghahabol sa mga pangalawang mortgage, o iba pang pananalaping paghihirap bilang may-ari ng bahay, ikaw ay maaaring kuwalipikado sa tulong mula sa California Mortgage Relief Program.

Nakalaang Pondo

KALUWAGAN SA MORTGAGE

I-click Para sa Malaman ang Iba Pa

BAHAGYANG PAGHAHABOL/PAGPAPALIBAN SA UTANG

I-click Para sa Malaman ang Iba Pa

MGA BUWIS SA ARI-ARIAN

I-click Para sa Malaman ang Iba Pa

REVERSE MORTGAGE

I-click Para sa Malaman ang Iba Pa

County

Mga tao sa Sambahayan

Alamin ang sa hangganan sa kita

para sa inyong county o laki ng sambahayan.

Kung ang kita ng sambahayan ng aplikante ay nasa o mas mababa sa halagang ito, maaari silang maging karapat-dapat para sa California Mortgage Relief Program.

Paano mag-aplay

MGA PAGPIPILIAN

 

Ilang pagpipilian para sa kaluwagan sa pabahay ay makukuha. Alamin ang iba pa sa pagtunga sa pahinang Who is Eligible o pagtawag sa Contact Center sa 1-888-840-2594.

MGA PAGPIPILIAN

 

Magpuno ng aplikasyong online sa pamamagitan ng secure portal sa pag-click ng Apply Now sa itaas na kanang bahaging kanto ng website.

TULONG

 

Kailangan ng tulong sa inyong aplikasyon? May iba't ibang paraan makatanggap ng tulong at ito makikita sa talaan ng Nakalaang Tulong sa ibaba.

MGA PAGPIPILIAN

 

Ilang pagpipilian para sa kaluwagan sa pabahay ay makukuha. Alamin ang iba pa sa pagtunga sa pahinang Who is Eligible o pagtawag sa Contact Center sa 1-888-840-2594.

MGA PAGPIPILIAN

 

Magpuno ng aplikasyong online sa pamamagitan ng secure portal sa pag-click ng Apply Now sa itaas na kanang bahaging kanto ng website.

TULONG

 

Kailangan ng tulong sa inyong aplikasyon? May iba't ibang paraan makatanggap ng tulong at ito makikita sa talaan ng Nakalaang Tulong sa ibaba.

Nakalaang Tulong

Manatiling May Kaalaman

Kumuha ng mga balita at alerto mula sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay sa iyong in-box.

Sa pagsusumite ng pormang ito, pumapayag kang makatanggap ng mga elektronikong koreo (e-koreo) sa marketing mula sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay.

Sa anumang panahon, maaari mong bawiin ang iyong pahintulot na tumanggap ng mga elektronikong koreo (e-koreo) sa pamamagitan ng paggamit sa link na SafeUnsuscribe, na makikita sa ibaba ng bawat e-koreo. Ang mga e-koreo ay sineserbisyuhan ng Constant Contact.