Ai đủ điều kiện?

Các chủ nhà đủ điều kiện tham gia Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California phải đáp ứng các tiêu chí được liệt kê dưới đây.

  • Household income of all household members over the age of 18 is at or below 150% of the Area Median Income. Máy tính AMI
  • Chủ nhà hiện phải sở hữu và sử dụng khu tài sản ở California làm nơi cư trú chính của họ.
  • Chủ nhà chỉ được sở hữu và sử dụng một tài sản.
  • Chủ sở hữu nhà phải chứng nhận rằng họ đã trải qua Khó Khăn Tài Chính Đạt Yêu Cầu sau ngày 21 tháng 1 năm 2020. Chứng thực phải mô tả bản chất của khó khăn tài chính. p.
  • For mortgage relief, homeowner must be at least two payments past-due by June 30, 2022. For property tax assistance, homeowner must be at least one payment past due by May 31, 2022.  
  • For mortgage relief, past-due amount must be $80,000 or less at the time of application submission. 
  • Approved applicants will receive a one-time grant only. Once a household/property is funded, it is no longer eligible for additional assistance from the program. 
  • Số dư gốc ban đầu, chưa thanh toán của khoản vay thế chấp chính của chủ sở hữu nhà, tại thời điểm bắt đầu, không được lớn hơn “giới hạn khoản vay phù hợp (conforming loan limit)” (như được xác định theo quy định của Đạo Luật Phục Hồi Kinh Tế Và Nhà Ở năm 2008) có hiệu lực tại thời điểm duyên khởi. Để tìm dữ liệu về các hạn mức cho vay phù hợp, hãy nhấp vào đây..
  • Chủ nhà không thể có sẵn lượng tiền mặt hoặc tài sản trong tay (không bao gồm tiền tiết kiệm trong tài khoản hưu trí) bằng hoặc lớn hơn nguồn quỹ cứu trợ cần thiết + 20,000 đô-la. (Ví dụ: chủ nhà cần 30,000 đô-la để trả nợ khoản vay thế chấp của họ sẽ không đủ điều kiện nếu họ hiện có tài sản trị giá 50,000 đô-la trở lên.)
  • For mortgage relief, homeowner’s mortgage servicer must be participating in the California Mortgage Relief Program. A list of participating mortgage servicers can be found đây.

Chương trình Cứu trợ Thế chấp ở California hoạt động như thế nào?

Process
processImg_English