Ai đủ điều kiện?

Người ghi danh phải đáp ứng các tiêu chí được nêu dưới đây để đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình. Để xem danh sách điều khoản do Kho bạc Hoa Kỳ chấp thuận, vui lòng nhấp vào đây.

Các hộ gia đình được phép nộp đơn xin hỗ trợ thêm, ngay cả khi trước đó họ đã nhận được khoản tiền trợ cấp; mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ có thể nhận được tổng số tiền hỗ trợ tối đa là 80.000 USD. Các hộ gia đình phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác để được hỗ trợ thêm tại thời điểm nộp đơn ghi danh mới. Người ghi danh chỉ được có một đơn ghi danh hợp lệ trong quá trình xét duyệt tại một thời điểm.

Để biết thêm dữ liệu về giới hạn khoản vay phù hợp, Bấm vào đây sau đó mở biểu đồ tương ứng với năm quý vị vay thế chấp nhà hoặc vay tái tài trợ thế chấp nhà. Trong biểu đồ của năm đó, quý vị có thể tìm thấy định mức vay phù hợp của quận/hạt nơi quý vị cư ngụ và loại nhà. Nếu cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Trung tâm Liên lạc theo số 1-888-840-2594

SẮP TRIỂN KHAI: Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California sẽ sớm được mở rộng để hỗ trợ giảm bớt hoặc chấm dứt việc chậm chi trả các khoản vay liên quan đến Covid hoặc các khoản vay thế chấp thứ cấp được yêu cầu trả từng phần.

YÊU CẦU HỢP LỆ

TRỢ GIÚP TRẢ NỢ VAY THẾ CHẤP NHÀ

Khoản trợ cấp tối đa

$80,000

Phải đạt
TẤT CẢ các điều kiện

TRỢ GIÚP TRẢ TIỀN THUẾ NHÀ ĐẤT

Khoản trợ cấp tối đa

$20,000

Phải đạt
TẤT CẢ các điều kiện

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN:

Phải đang gặp Khó khăn về Tài chính Phù hợp do COVID-19 sau ngày 21 tháng 1 năm 2020.

* Phần chứng thực phải mô tả rõ tình trạng của khó khăn tài chính.

Đối với trợ giúp chi trả nợ vay thế chấp nhà, bên cho vay/ cho vay thế chấp nhà của chủ nhà phải tham gia vào chương trình Cứu trợ Khoản vay thế chấp Nhà của California

Có thể xem Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp có tham gia chương trình ở đây.

Phải đang gặp Khó khăn về Tài chính Phù hợp do COVID-19 sau ngày 21 tháng 1 năm 2020.

* Phần chứng thực phải mô tả rõ tình trạng của khó khăn tài chính.

 TÀI CHÍNH:

"Tổng thu nhập của tất cả các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình nhỏ hơn hoặc bằng 150% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI).

Bấm vào đây để kiểm tra AMI của quý vị"

Chủ nhà không được có trong tay tiền mặt hoặc tài sản (ngoại trừ khoản tiết kiệm trong tài khoản nghỉ hưu) lớn hơn hoặc bằng khoản tiền cần hỗ trợ + $20,000

Ví dụ, chủ nhà cần $30,000 để trả nợ thế chấp nhà sẽ không đạt điều kiện nếu họ sở hữu tiền mặt hoặc tài sản giá trị hơn $50,000 trong tay.

Nợ gốc, khoản nợ gốc chưa chi trả của khoản vay thế chấp chính của chủ nhà, vào lúc bắt đầu nộp đơn, không thể nhiều hơn “định mức vay phù hợp” (được xác định theo các điều khoản của Đạo luật Phục hồi Kinh tế và Nhà ở 2008) có hiệu lực vào lúc bắt đầu nộp đơn vay thế chấp.pinagmulan.

To find data on conforming loan limits,  vào đây. sau đó mở biểu đồ tương ứng với năm quý vị vay thế chấp nhà hoặc vay tái tài trợ thế chấp nhà. Trong biểu đồ của năm đó, quý vị có thể tìm thấy định mức vay phù hợp của quận/hạt nơi quý vị cư ngụ và loại nhà. Nếu cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Trung tâm Liên lạc theo số 1-888-840-2594

"Tổng thu nhập của tất cả các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình nhỏ hơn hoặc bằng 150% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI).

Bấm vào đây để kiểm tra AMI của quý vị"

Chủ nhà không được có trong tay tiền mặt hoặc tài sản (ngoại trừ khoản tiết kiệm trong tài khoản nghỉ hưu) lớn hơn hoặc bằng khoản tiền cần hỗ trợ + $20,000

Ví dụ, chủ nhà cần $10,000 để trả nợ thế chấp nhà sẽ không đạt điều kiện nếu họ sở hữu tiền mặt hoặc tài sản giá trị hơn $30,000 trong tay.

 NHÀ ĐẤT

Sở hữu và sống trong một ngôi nhà đơn lập, căn hộ condo, bất động sản hoặc nhà tiền chế lắp ghép được gắn cố định vĩnh viễn với tối đa bốn căn hộ.
Chủ nhà hiện phải sở hữu và sử dụng khu tài sản ở California làm nơi cư trú chính của họ.
Chủ nhà có thể chỉ sở hữu và sinh sống tại một ngôi nhà.
 Sở hữu và sống trong một ngôi nhà đơn lập, căn hộ condo, bất động sản hoặc nhà tiền chế lắp ghép được gắn cố định vĩnh viễn với tối đa bốn căn hộ.
Chủ nhà hiện phải sở hữu và sử dụng khu tài sản ở California làm nơi cư trú chính của họ.
Chủ nhà có thể chỉ sở hữu và sinh sống tại một ngôi nhà.

 TRỄ HẠN

Để đủ điều kiện tham gia chương trình cứu trợ vay thế chấp, chủ nhà phải có ít nhất hai khoản thanh toán quá hạn trước ngày 1 tháng 12 năm 2022 và hiện đang quá hạn thanh toán.

Để được nhận cứu trợ khoản vay thế chấp nhà, số tiền nợ quá hạn phải ở mức từ 80.000 đô-la trở xuống vào thời điểm nộp đơn.

Đối với hỗ trợ chi trả thuế nhà đất, chủ nhà phải có hai khoản thanh toán đã bị trễ hạn trước ngày 31 tháng 5, 2022