Sino ang Karapat-dapat

Ang mga karapat-dapat na may-ari ng bahay para sa Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay ay dapat matugunan ang pamantayan na nakalista sa ibaba.

  • Ang kita ng sambahayan mula sa lahat ng mga miyembro ng sambahayan na higit sa 18 taong gulang ay nasa o mas mababa sa 100% ng Area Median Income. AMI Calculator
  • Ang may-ari ng bahay ay nahuli sa pagbabayad ng hindi bababa sa dalawang mga pagbabayad sa disyembre 27, 2021.
  • Ang may-ari ng bahay at dapat kasalukuyang nagmamay-ari at sumasakop sa ari-arian sa California bilang kannilang pangunahing tirahan.
  • Ang may-ari ng bahay ay maaari lamang magkaroon at mag-okupa ng isang ari-arian.
  • Dapat na patunayan ng may-ari ng bahay na nakaranas sila ng Kwalipikadong Pinansyal na Kahirapan pagkatapos ng Enero 21, 2020. Dapat ilarawan ng pagpapatunay ang katangian ng kahirapan sa pananalapi. p.
  • Ang orihinal, hindi nabayarang principal na balanse ng pangunahing utang sa pabahay ng may-ari, sa oras ng pinagmulan, ay hindi maaaring mas Malaki kaysa sa “sumusunod na limitasyon ng pautang” (tulad ng tinutukoy sa ilalim ng mga probisyon ng 2008 na Batas sa Pagpapanumbalik ng Pabahay at Ekonomiya) na may bisa sa oras ng pinagmulan. Upang mahanap ang datos sa pagsunod sa mga limitasyon ng pautang, mag-klik dito.
  • Ang may-ari ng bahay ay hindi maaaring magkaroon ng pera o mga ari-arian na nasa kanilang kamay (maliban sa savings sa isang retirement account) na katumbas o mas mahigit pa sa pondo sa kaluwagan na kailangan + $20,000. (Halimbawa, ang mga may-ari ng bahay na nangangailangan ng $30,000 upang makahabol sa kanilang mortgage ay hindi karapat-dapat kung sila ay may $50,000 o mas mataas na mga ari-arian.)

Paano gumagana ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Bahay?

Process
processImg_English